Oferta Centrum

OFERTA ANALIZ ŚWIADCZONYCH PRZEZ CENTRUM

Centrum oferuje analizy w zakresie charakterystyki struktury chemicznej, właściwości fizykochemicznych i mechanicznych materiałów polimerowych, obrazowania struktury materiałów i ich powierzchni, a także badania przetwórstwa i (bio)degradacji świadczonych przez Zespół Innowacji, Technologii i Analiz  (ZITA)

Analizy badawcze z wykorzystaniem aparatury CMPW PAN zakupionej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 - UDA-RPSL.01.01.00-24-05B3/17-00

- Wyznaczanie liczbowo (Mn) i wagowo (Mw) średnich mas molowych oraz rozkładów mas molowych

- Analiza mieszanin związków chemicznyh absorbujących promieniowanie w zakresie UV-Vis (190–900 nm) oraz rozdział składników mieszanin na frakcje w ilościach do setek miligramów

- Oznaczanie śladowych ilości związków chemicznych wykazujących fluorescencję

- Jakościowa, półilościowa i ilościowa analiza fazowa przy użyciu baz danych ICCD PDF#2 i COD, określenie wartości parametrów sieciowych, rozmiarów krystalitów i stopnia krystaliczności materiału, określanie grubości (do 200 nm) i struktury warstw (GIXRD, XRR), pomiary w zakresie niskokątowym (od 0.5°) próbek w zawiesinach przy wykorzystaniu geometrii transmisyjnej, pomiary naprężeń szczątkowych z wykorzystaniem metody izo-inklinacji (residualstress), pomiary zmian naprężeń podczas rozciągania przy wykorzystaniu przystawki DEBEN

- Charakterystyka powierzchni materiałów polimerowych i węglowych oraz struktur biologicznych, w tym obrazowanie topografii powierzchni próbki przy użyciu trybu kontaktowego oraz przerywanego kontaktu (TappingMode), mapowanie powierzchni próbki względem właściwości nanomechanicznych (tryb PF-QNM), adhezja, deformacja, Moduł Young’a, rozproszenie, mapowanie powierzchni próbki względem przewodności elektrycznej (tryb PF-TUNA) – tylko dla próbek przewodzących. Mapowanie powierzchni próbki względem właściwości magnetycznych (tryb MFM). Otrzymywanie map właściwości próbki 2D i 3D

- Rejestracja obrazów cryo-TEM, HRTEM, BF/DF TEM i SAD. Akwizycja serii obrazów na potrzeby tomografii elektronowej oraz metody SPA (Single Particle Analysis). Rekonstrukcja obrazów 3D na podstawie serii obrazów 2D zebranych dla danej próbki pod różnymi kątami. Współpraca z mikroskopem TEM w trybie pracy LowDose

- Przygotowanie w sposób powtarzalny preparatów mikroskopowych do badań techniką cryo-TEM, w tym morfologii materiałów polimerowych, biologicznych, węglowych i ich koniugatów

- Pomiar statycznego i dynamicznego rozpraszania światła przez rozcieńczone roztwory, wyznaczanie rozkładów rozmiarów, wyznaczanie promienia hydrodynamicznego, wyznaczanie promienia bezładności, wyznaczanie mas molowych (Mw), wyznaczanie wartości drugiego współczynnika wirialnego, wyznaczanie współczynnika dyfuzji, śledzenie procesów agregacji makrocząsteczek i systemów koloidalnych

- Syntezy mikrofalowe w skali laboratoryjnej. Reakcje organiczne oraz nieorganiczne, reakcje polimeryzacji w cieczach jonowych, masie czy rozpuszczalniku

- Przetwórstwo wysoko-lepkich cieczy z wykorzystaniem wysokociśnieniowych pomp strzykawkowych

- Przetwarzanie polimerów termoplastycznych przy użyciu modułowego urządzenia przetwórczego Brabender


• Analizy badawcze z wykorzystaniem pozostałej aparatury CMPW PAN

- Pomiar potencjału zeta, pomiar wielkości cząstek (promienia  hydrodynamicznego), pomiar mobilności elektroforetycznej

- Oznaczanie stężenia srebra w roztworze, oznaczenie stężenia miedzi w roztworze

- Wyznaczanie liczbowo (Mn) i wagowo (Mw) średnich mas molowych oraz rozkładów mas molowych.

- Pomiar grubości warstwy, masy osadzonej warstwy i stopnia spęcznienia

- Rejestracja widm FT-IR ciał stałych w formie proszku, granulatu, folii lub cienkiej warstwy oraz analiza jakościowa materiałów

- Rejestracja widm Ramana próbek w różnej postaci z możliwością wykonania tzw. mappingów Ramanowskich

- Pomiary powinowactwa rozpuszczalnika do powierzchni (kąt zwilżania)

- Analiza metodą chromatografii gazowej (detektor FID)

Analiza metodą chromatografii gazowej (detektor BID)

- Przetwórstwo tworzyw polimerowych

- Badania mechaniczne

- Badania biodegradacji

- Wyznaczanie liczbowo (Mn) i wagowo (Mw) średnich mas molowych oraz rozkładów mas molowych

- Analiza termo grawimetryczna

- Charakterystyki powierzchni materiałów polimerowych i węglowych oraz struktur biologicznych - obrazowanie topografii powierzchni próbki przy użyciu trybu kontaktowego oraz przerywanego kontaktu (TappingMode)

- Obrazowanie struktury materiałów, w tym polimerów i próbek biologicznych (białka, wirusy)

- Informacje o (mikro)strukturze powierzchni w szerokim zakresie powiększeń, analiza morfologii i struktury układów warstwowych, przekrojów poprzecznych, przełomów i proszków, określanie wielkości obiektów, w tym nanocząstek

- Analiza ilościowa składu pierwiastkowego (Z>3) w mikroobszarach i jakościowa w nanoobszarach

- Wyznaczanie temperatury i entalpii przejść fazowych (topnienia, krystalizacji), wyznaczanie temperatury zeszklenia polimerów, badanie kinetyki reakcji polimeryzacji, sieciowania, syntezy, rozkładu, utleniania itp. i wyznaczanie ich energii aktywacji, badanie stopnia krystaliczności polimerów, badanie własności termicznych nowych związków chemicznych, oznaczanie czystości związków małocząsteczkowych

- Badania właściwości lepkosprężystych materiałów, takich jak sztywność, moduł zachowawczy oraz moduł stratności, lepkość, właściwości tłumiące, pierwszo- i drugorzędowe przejścia fazowe (m.in. temperatura zeszklenia) w funkcji temperatury i częstotliwości

- Badanie właściwości dielektrycznych tj. przenikalności dielektrycznej, współczynnika stratności, tg delta i przewodnictwa jonowego w funkcji czasu, temperatury oraz częstotliwości, wyznaczania temperatury i energii relaksacji molekularnych, monitorowanie sieciowania i polimeryzacji

- Jakościowa, półilościowa i ilościowa analiza fazowa przy użyciu baz danych ICCD PDF#2 i COD, określenie wartości parametrów sieciowych, rozmiarów krystalitów i stopnia krystaliczności materiału, określanie grubości (do 200 nm) i struktury warstw (GIXRD, XRR)

- Pomiary absorbcji roztworów; tworzenie krzywych kalibracyjnych i wyznaczanie stężenia substancji, pomiary transmisji oraz odbicia podstawowego lub rozproszonego cienkich warstw i folii; wyznaczanie parametrów krawędzi absorpcji (przerwy wzbronionej oraz energii Urbacha), ocena stabilności termicznej warstw i blend na podstawie pomiarów temperaturowych, szczegółowa analiza widm (ilościowa oraz analiza koloru)

- Oznaczanie zawartości węgla, wodoru i azotu w próbkach stałych i ciekłych  

- Analiza mieszanin związków chemicznych: absorbujących promieniowanie w zakresie UV-Vis (190 – 900 nm), analiza mieszanin związków chemicznych: absorbujących promieniowanie w zakresie UV-Vis (190 – 900 nm), wykazujących fluorescencję (długość fali wzbudzenia 200-850 nm, a emisji 250-900 nm)

- Badania struktury chemicznej związków nieorganicznych i organicznych w postaci stałej (proszki, folie) i ciekłej. Wysoka jakość widm uzyskana poprzez przekształcenie fourierowskie i komputerową obróbkę danych, oprócz jakościowej i ilościowej analizy, stwarza możliwości badań struktury polimerów. Przystawka ATR umożliwia wykonywanie analiz "in situ" bez wcześniejszego przygotowania próbki w zakresie 25-180°C. Sonda MultiLoop-MIRTM umożliwia bezpośrednie monitorowanie postępu reakcji chemicznych

- Wytwarzania włóknin polimerowych

- Pomiar mas molowych związków organicznych, ustalenie budowy chemicznej związków organicznych, precyzyjne określenie struktury polimerów syntetycznych oraz niskocząsteczkowych produktów degradacji materiałów polimerowych

- Pomiar mas molowych związków organicznych, ustalenie budowy chemicznej związków organicznych, precyzyjne określenie struktury polimerów syntetycznych oraz niskocząsteczkowych produktów degradacji materiałów polimerowych

Adres i kontakt

Nasz adres:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Telefon/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


W skrócie

Centrum powstało 1 stycznia 2007 r. w wyniku połączenia Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu i Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach – dwóch placówek Polskiej Akademii Nauk, które od lat prowadziły systematyczne prace nad wytwarzaniem i właściwościami materiałów makrocząsteczkowych - polimerowych i węglowych.

image      BIP CMPW PAN