Praca

Wymogi kwalifikacyjne na stanowiska naukowe

Zatrudnienie na stanowiska naukowe asystenta, adiunkta, profesora instytutu i profesora w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN odbywa się na drodze konkursu ogłoszonego przez Dyrektora Instytutu.

Wymagania na stanowiska naukowe:

Asystent

Celem zatrudnienia na stanowisku asystenta jest połączone z twórczą pracą naukową zdobycie wiedzy, niezbędnej na trzecim, najwyższym etapie kształcenia, udokumentowane wykonaniem pracy doktorskiej w czasie z zasady nieprzekraczającym 4,5 roku.

Na stanowisko asystenta Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN może zostać zatrudniona osoba, która:

 1. Posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk chemicznych, fizycznych, technicznych lub pokrewnych
 2. Posiada umiejętność planowania i wykonania prac w laboratorium oraz opracowania uzyskanych wyników
 3. Opanowała język angielski w stopniu umożliwiającym swobodne korzystanie z literatury naukowej oraz prezentowanie wyników na konferencjach i seminariach
 4. Posiada predyspozycje i silną motywację do pracy naukowej oraz predyspozycje do pracy zespołowej
 5. Podejmie realizację pracy doktorskiej w Centrum pod opieką pracownika Centrum uprawnionego do sprawowania funkcji promotora w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora

 

Adiunkt

Celem pracy na stanowisku adiunkta jest dalszy rozwój naukowy, a dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego uzyskanie udokumentowanych habilitacją kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia badań naukowych.

Aby ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku adiunkta, należy:

 1. Posiadać co najmnie stopień naukowy doktora w kierunku zgodnym z zakresem działania Centrum
 2. Po uzuskaniu stopnia naukowego doktora być autorem lub współautorem co najmniej czterech publikacji o sumarycznym współczynniku wpływu co najmniej 15 w czasopismach posiadających co najmnie 100 pkt MEiN i co najmniej 35 pkt MNiSW w przypadku publikacji opublikowanych do roku 2018
 3. Być autorem korespondencyjnym lub współkorespondencyjnym co najmniej jednej w wymienionych wyżej publikacji
 4. Uzyskać pozytywną ocenę działalności naukowej ostatniej oceny okresowej (dotyczy pracowników zatrudnionych w Centrum)
 5. Przedstawić opinię dwóch samodzielnych pracowników naukowych dotyczącą zdolności do prowadzenia badań naukowych
 6. Przedstawić na seminarium w CMPW PAN zarys badań zmierzających do uzyskania stopnia doktora habilitowanego zgodny z tematyką badawczą Centrum, jeżeli takiego stopnia nie posiada

 

Profesor instytutu

Aby ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku profesora instytutu, należy:

 1. Posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy
 2. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego być autorem lub współautorem co najmniej sześciu publikacji o sumarycznym współczynniku wpływu co najmniej 30, opublikowanych w czasopisamch posiadających conajmniej 100 pkt MEiN i co najmniej 35 pkt MNiSW w przyadku publikacji powstałych do roku 2018
 3. Być autorem korespondencyjnym co najmniej dwóch z wymienionych wyżej publikacji
 4. Być kierownikiem projektu prowadzonego w Centrum lub występować o finansowanie projektów w Centrum ze środków europejskich lub krajowych
 5. Pełnić funkcję promotora w co najmniej jednym postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora w Centrum w dyscyplinie nauki chemiczne
 6. Uzyskać pozytywną ocenę działalności naukowej ostatniej oceny okresowej pracowników naukowych (dotyczy osób zatrudnionych w Centrum)
 7. Przedstawić na posiedzeniu Rady Naukowej plan działalności naukowej zgodny z tematyką badawczą Centrum

Do zadań profesora instytutu należy w szczególności:

 1. Prowadzenie prac naukowych na najwyższym poziomie w tematyce uznawanej za istotną dla Centrum
 2. Pozyskiwanie środków dla realizacji tych badań
 3. Zaangażowanie w rozwój naukowy Centrum
 4. Zaangażowanie w rozwój kadry naukowej Centrum
 5. Dążenie do utrzymywania harmonijnej współpracy zespołów badawczych Centrum, zgodnie z zasadami etyki w nauce i dobrej praktyki naukowej 


Profesor

Zatrudnienie na stanowisku profesora stanowi wyraz uznania dla dorobku naukowego danej osoby, ale jednocześnie jest wyrazem oczekiwań wobec kandydata jako pracownika naukowego współtworzącego kształt i przyszłość Centrum poprzez reprezentowaną tematykę badawczą.

Aby ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku profesora, należy:

 1. Posiadać tytuł naukowy
 2. Sprawować opiekę nad co najmniej jedna osobą przygotowującą rozprawę doktorską w Centrum w dyscyplinie nauki chemiczne i zgodna z tematyką prac prowadzonych w CMPW PAN (dotyczy osób zatrudnionych w Centrum)
 3. Przedstawić na posiedzeniu Rady Naukowej planu działalności naukowej zmierzajacej do rozwoju w Centrum perspektywicznych kierunków badań oraz wyrazić gotowaość do sprawowania opieki nad osobą, która będzie przygotowywać rozprawę doktorską w Centrum w dyscyplinie nauki chemiczne (dotyczy osób niezatrudnionych w Centrum)

Do zadań profesora należy w szczególności:

 1. Prowadzenie prac naukowych na najwyższym poziomie w tematyce uznawanej za istotną dla Centrum
 2. Pozyskiwanie środków dla realizacji tych badań
 3. Zaangażowanie w rozwój naukowy Centrum
 4. Zaangażowanie w rozwój kadry naukowej Centrum
 
Osoby zatrudnione na stanowisko asystenta, adiunkta, profesora instytutu i profesora są zobowiązane do zapoznania się ze zbiorem zasad i wytycznych pt. „Dobre obyczaje w nauce”, opracowanym przez Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium PAN.
Czytany 9570 razy

Adres i kontakt

Nasz adres:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Telefon/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


W skrócie

Centrum powstało 1 stycznia 2007 r. w wyniku połączenia Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu i Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach – dwóch placówek Polskiej Akademii Nauk, które od lat prowadziły systematyczne prace nad wytwarzaniem i właściwościami materiałów makrocząsteczkowych - polimerowych i węglowych.

image      BIP CMPW PAN