HR Europejska Strategia dla Naukowców
logoUE
logoUE
logoUE

Uncategorised

 

Odwiedź stronę Polskiej Akademii Nauk tutaj.

 

Polecamy również zapozanie się z podcatsami publikowanymi przez Polską Akademię Nauk - przjedź do podcastów!

 

Więcej

HR European Strategy for Researchers

The Centre for Polymer and Carbon Materials of the Polish Academy of Sciences (CMPW PAN) received for the HR Excellence in Research award on August 17, 2023, which is granted by the European Commission to institutions implementing The Human Resources Strategy for Researchers - HRS4R.

This strategy is based on the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (hereinafter referred to as the Charter and the Code). These documents contain regulations on the rights and obligations to which both scientists and their employing institutions as well as organizations providing research funding are subjected. They also describe the rules for recruiting researchers that employers should follow to ensure equal treatment of researchers in Europe.

On September 23, 2022, prof. Barbara Trzebicka, Director of the Centre for Polymer and Carbon Materials of the Polish Academy of Sciences, signed a commitment letter, expressing the will to adopt the provisions of the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers in the procedures of the Institute's operation and to receive the right to use the HR Excellence in Research award.

Both the employees and the management of CMPW PAN fully support the implementation of the principles of the Charter and the Code at CMPW PAN. The introduction of the provisions of the Charter and the Code, by creating an atmosphere conducive to research work and providing scientists with stable working conditions at every stage of their career path, will contribute to strengthening the innovativeness and competitiveness of research conducted at the Institute. In addition, obtaining the HR Excellence award will undoubtedly be a decisive factor for a significant increase in the attractiveness of CMPW PAN for current and potential researchers.

As part of the implementation of the principles of the Charter and the Code, in mid-2021, prof. Barbara Trzebicka appointed a Working Group, which included employees of the Institute representing scientists (representation of employees of all laboratories), management (Deputy Director for Research) and administration (Scientific Secretariat). The task of the Working Group was to analyze the national and institutional legal provisions and operating principles applicable at CMPW PAN affecting the HR sphere and their correlation with the principles of the European Charter and Code. Then, the Working Group conducted an anonymous survey among the employees of the Institute and prepared a report containing a plan of corrective actions aimed at improving the areas identified in the survey as not fully compliant with the principles of the European Charter for Researchers and the Code. The report approved by the Director of the Centre was sent to the European Commission on January 17, 2022.

HR Excellence website: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r

Więcej

HR Europejska Strategia dla Naukowców

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN 17 sierpnia 2023 r. otrzymało wyróżnienie HR Excellence in Research, które nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, wdrażającym Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych (The Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R).

Strategia ta opiera się na Europejskiej Karcie Naukowca (European Charter for Researchers) oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) (zwane dalej Kartą i Kodeksem). Dokumenty te zawierają regulacje dot. praw i obowiązków, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. Opisują również zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie pracowników naukowych w Europie.

W dniu 23 września 2022 r. prof. Barbara Trzebicka, Dyrektor Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk sygnowała list intencyjny, wyrażający wolę przyjęcia w procedurach funkcjonowania Instytutu zapisów Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych i otrzymania prawa do posługiwania się znakiem HR Excellence in Research.

Zarówno pracownicy jaki i Dyrekcja CMPW PAN w pełni popierają wdrożenie zasad Karty i Kodeksu w CMPW PAN. Wprowadzenie zapisów Karty i Kodeksu, poprzez tworzenie atmosfery sprzyjającej pracy badawczej oraz zapewnienie naukowcom stabilnych warunków pracy na każdym etapie ścieżki zawodowej, przyczyni się do wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności badań prowadzonych w Instytucie. Ponadto, pozyskanie znaku HR Excellence będzie niewątpliwie stanowiło czynnik decydujący o znacznym wzroście atrakcyjności CMPW PAN dla dotychczasowych oraz potencjalnych pracowników naukowych.

W ramach wdrożenia zasad Karty i Kodeks, w połowie 2021 roku Dyrektor CMPW PAN, prof. Barbara Trzebicka powołała Grupę Roboczą, w skład której zaangażowani zostali pracownicy Instytutu reprezentujący naukowców (reprezentacja pracowników wszystkich laboratoriów), kierownictwo (Zastępca Dyrektora ds. naukowych) oraz administrację (Sekretariat Naukowy). Zadaniem Grupy Roboczej była analiza krajowych i instytucjonalnych przepisów prawnych i zasad działania obowiązujących w CMPW PAN mających wpływ na sferę HR i ich korelacja z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postepowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych. Następnie Grupa Robocza przeprowadziła anonimową ankietę wśród pracowników Instytutu oraz przygotowała raport zawierający plan działań naprawczych zmierzających do udoskonalenia w CMPW PAN obszarów, które zidentyfikowano w ramach ankiety jako nie w pełni zgodne z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu. Zatwierdzony przez Dyrekcję Centrum raport został w dniu 17.01.2022 r. przesłany do Komisji Europejskiej.

Strona HR Excellence: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r

Więcej

Poster Evaluation Committee selected 3 best posters in the following categories:

 

For the best work in the field of advanced techniques of synthesis and characterization of polymeric materials:

Aneta Medaj, Joanna Odrobińska-Baliś, Klaudia Minor, Aleksandra Kmak, Szczepan Zapotoczny

“Polymer nanocapsules templated on liquid cores as a model photoreactors”

Aneta Medaj

For the best interdisciplinary work in the framework of cooperation between scientific institutions:

Erik Dimitrov, Natalia Toncheva-Moncheva, Pavel Bakardzhiev, Aleksander Forys, Jordan Doumanov, Kirilka Mladenova, Svetla Petrova, Barbara Trzebicka, Stanislav Rangelov

 “Nucleolipid Vesicles: Supramolecular Structures Resembling Spherical Nucleic Acids”

Erik Dimitrov

For the best work within the field of advanced polymeric biomaterials:

Mattia Parati, Ibrahim Khalil, Fideline Tchuenbou-Magaia, Iza Radecka

 “Algal and yeast waste fraction valorisation for the biosynthesis of poly(γ-glutamic acid), a versatile biomaterial”.

Mattia Parati

Więcej

Nazwa aparatu/producent

Chromatograf żelowy z układem detektorów: refraktometrycznym, UV-Vis i MALLS
- Detektor MALLS DAWN HELEOS firmy WYATT
- Detektor refraktometryczny SEC-3010 WGE firmy Dr. Bures
- Detektor UV-Vis Agilent 1260 firmy Agilent Technologies
- Pompa izokratyczna AGILENT 1260 firmy Agilent Technologies


Technika

Chromatografia żelowa Sec MALLS


Warunki pomiaru

Środowisko DMF, temperatura 45°C.


Możliwości badawcze

Wyznaczanie liczbowo (Mn) i wagowo (Mw) średnich mas molowych oraz rozkładów mas molowych.

Osoba do kontaktu:

Dr inż. Wanda Sikorska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. 32 271 60 77 w. 228


Osoba wykonująca:

Elżbieta Twardowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. +48 32 271 60 77 w. 242

Cennik:

Analiza próbki: od 330 zł
Wykonanie kalibracji: od 530zł

Więcej


Nazwa aparatu/producent

Chromatograf cieczowy HPLC 1260 Infinity/Agilent Technologies


Technika

Analityczna/Preparatywna chromatografia cieczowa HPLC

Warunki pomiaru

Chromatograf cieczowy HPLC 1260 Infinity z pompą gradientową poczwórną Agilent 1260 Quat. Pump VL: wyposażony w detektor Agilent 1260 UV-Vis 1260 VWD (zakres długości fali: 190 - 900 nm), mogący pracować jednocześnie rejestrując sygnał dla dwóch długości fali. Chromatograf zaopatrzony jest w zawór do zastrzyku ręcznego oraz w autosamplerAgilent 1260 G7129A, termostat kolumn chromatograficznych Agilent 1260 MCT oraz kolektor frakcji Agilent 1260 FC-AS.


Możliwości badawcze

Umożliwia analizę mieszanin związków chemicznych absorbujących promieniowanie w zakresie UV-Vis (190 – 900 nm) oraz rozdział składników mieszanin na frakcje w ilościach do setek miligramów.


Osoba do kontaktu:

Dr inż. Wanda Sikorska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. 32 271 60 77 w. 228


Osoby wykonujące:

Dr hab. inż. Wojciech Wałach; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. +48 32 271 60 77 w. 197, 259

Cennik:

Opis badania Warunki badania Koszt pomiaru
netto
Analiza jakościowa (określenie ilości składników w próbce) W układzie fazy odwróconej (rozpuszczalniki: acetonitryl, woda, metanol, izopropanol, etanol, itp.) Od 300 zł za próbkę
W normalnym układzie faz Od 350 zł za próbkę
Analiza ilościowa* W układzie fazy odwróconej (rozpuszczalniki: acetonitryl, woda, metanol, izopropanol, etanol, itp.) Od 500 zł za składnik
W normalnym układzie faz Od 800 zł za składnik
Rozdzielenie próbki na frakcje ** W układzie fazy odwróconej (rozpuszczalniki: acetonitryl, woda, metanol, izopropanol, etanol, itp.) Od 1000 zł za składnik
W normalnym układzie faz Od 1200 zł za składnik


* Cena wykonania analizy może być podwyższona w razie konieczności specjalnego przygotowania próbki
** Cena wykonania analizy i rozdziału zależy od ilości wydzielonej frakcji i może być podwyższona w razie konieczności specjalnego przygotowania próbki

Więcej

Strona 1 z 6

Adres i kontakt

Nasz adres:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Telefon/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


W skrócie

Centrum powstało 1 stycznia 2007 r. w wyniku połączenia Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu i Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach – dwóch placówek Polskiej Akademii Nauk, które od lat prowadziły systematyczne prace nad wytwarzaniem i właściwościami materiałów makrocząsteczkowych - polimerowych i węglowych.

image      BIP CMPW PAN