Schemat organizacyjny

Struktura organizacyjna

Pracownia Materiałów Biodegradowalnych

Kierownik Pracowni: prof. dr hab. Grażyna Adamus

tel. 32 271 60 77 w. 226
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pracownia prowadzi badania zakresie:  

 • Syntezy  analogów  biopoliestrów alifatycznych, otrzymywanych między innymi na drodze polimeryzacji anionowej β-laktonów.
 • Zastosowania wielostopniowej spektrometrii mas w badaniach struktury (ko)poliestrów oraz mechanizmów polireakcji i (bio)degradacji polimerów.
 • Przetwórstwa i modyfikacji właściwości biodegradowalnych tworzyw polimerowych, a także badania zależności pomiędzy strukturą a właściwościami i biodegradacją nowych materiałów i kompozytów polimerowych.

Pracownia prowadzi współpracę z krajowymi i europejskimi ośrodkami naukowymi oraz posiada doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.

 

Pracownia Materiałów Nano- i Mikrostrukturalnych

Kierownik Pracowni: dr hab. inż. Agnieszka Kowalczuk, prof. CMPW PAN

tel. 32 271 60 77 w. 235
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Pracownia Materiałów Nano- i Mikrostrukturalnych prowadzi badania w zakresie:

 • Zastosowania metod polimeryzacji żyjących i kontrolowanych.
 • Kontrolowanych syntez polimerów amfifilowych.
 • Syntez i badania właściwości polimerów gwieździstych i rozgałęzionych.
 • Samoorganizacji polimerów amfifilowych w środowisku wodnym, także polimerów o nieliniowej strukturze makrocząsteczki.
 • Polimerów reagujących na bodźce środowiska („smart polymers”), przede wszystkim w aspekcie zastosowań biomedycznych.

Zespoły pracowni posiadają doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, w tym projektów finansowanych w ramach programu „Innowacyjna Gospodarka”, projektów VII Programu Ramowego UE, Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki i innych.

 

Pracownia Polimerowych Materiałów Biomedycznych

Kierownik Pracowni: prof. dr hab. inż. Janusz Kasperczyk

tel. 32 271 60 77 w. 230
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Działalność Pracowni koncentruje się na syntezie nowych biodegradowalnych materiałów do zastosowań w medycynie i farmacji głównie do konstruowania biodegradowalnych implantów, resorbowalnych podłoży do hodowli tkankowych oraz systemów kontrolowanego uwalniania substancji leczniczych. Badany jest mechanizm inicjowania oraz wzrostu łańcuchów homo i kopolimerów z wykorzystaniem nietoksycznych inicjatorów, co zapewnia biozgodność otrzymywanych materiałów z tkanką ludzką. Projektowanie mikrostruktury łańcuchów kopolimerowych umożliwia sterowanie czasem resorbcji wykonanych z otrzymanych materiałów polimerowych produktów, a w przypadku CDDS również kinetyką uwalniania substancji leczniczych.

 

Pracownia Inżynierii Materiałów Funkcjonalnych

Kierownik Pracowni: prof. dr hab. inż. Ewa Schab-Balcerzak

tel. 32 271 60 77 w. 112
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tematyka badań ukierunkowana jest na określenie wpływu struktury chemicznej nowych materiałów, zarówno związków małocząsteczkowych jak i polimerów na ich właściwości decydujące o możliwościach zastosowania w optoelektronice organicznej, fotonice, czy też jako nowoczesne materiały membranowe.
Zakres badań obejmuje syntezę materiałów funkcjonalnych oraz ich zaawansowaną charakterystykę.
Modyfikacja struktury chemicznej otrzymywanych związków w celu uzyskania odpowiednich właściwości (optycznych, elektrycznych, mechanicznych i separacyjnych) jest prowadzona w oparciu o zasady inżynierii molekularnej i supramolekularnej. Metody te obejmują zarówno modyfikacje dokonywane na etapie syntezy, jak i post-modyfikacje chemiczne z wykorzystaniem odpowiednich grup funkcyjnych, czy też modyfikacje fizyczne polegające na otrzymywaniu cienkich warstw, blend lub materiałów heterogenicznych zawierających rozproszone molekularnie odpowiednie związki z uwzględnieniem sposobu ich wytwarzania.
Ważną cześć badań stanowią próby wykorzystania wyselekcjonowanych związków jako komponentów warstw aktywnych w ogniwach fotowoltaicznych, diodach elektroluminescencyjnych, jako warstwy porządkujące ciekłe kryształy, jako materiały wykazujące efekt fotomechaniczny oraz stosowane do wytwarzania membran do separacji gazów w tym membran, w których właściwości separacyjne (transportowe) mogą być sterowane światłem.

  

Pracownia Materiałów Węglowych i Polimerowo-Węglowych

Kierownik Pracowni: dr hab. inż. Urszula Szeluga

tel. 32 271 60 77 w. 245
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pracownia Materiałów Węglowych i Polimerowo-Węglowych prowadzi badania w zakresie:

 • Wytwarzania nowych kompozytów z użyciem materiałów węglowych jako nano- i mikronapełniaczy matryc polimerowych oraz określania wzajemnych oddziaływań pomiędzy matrycą polimerową i cząstkami napełniacza w zależności od jego struktury oraz stopnia dyspersji w polimerze.
 • Funkcjonalizacji uporządkowanych struktur węglowych w celu otrzymania jedno i kilkowarstwowych struktur grafenowych wykorzystywanych do otrzymywania kompozytów.
 • Syntezy i optymalizacji parametrów procesu otrzymywania grafenu i grafenowych struktur 3D na podłożach tlenków metali.
 • Otrzymywania pianek węglowych z polimerowych produktów ubocznych i odpadów.
 • Otrzymywania i charakterystyki fizykochemicznej nanomateriałów węglowych (nanorurek węglowych, nanowłókien węglowych, materiałów grafenowych) oraz hybryd tych materiałów z metalami i tlenkami metali, jak również ustalenia zależności składu chemicznego i architektury hybryd od ich właściwości katalitycznych i sensorowych.

W pracowni realizowane są projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki i Fundację Na Rzecz Nauki Polskiej. Pracownia prowadzi współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

 

Samodzielny Zespół Mikroskopii

Kierownik Zespołu: dr hab. Sławomira Pusz

tel. 32 271 60 77 w. 250
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Samodzielny Zespół Mikroskopii prowadzi badania materiałów polimerowych i węglowych metodami:

 • Transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM)
  - przygotowanie próbek do badań techniką TEM i cryo-TEM
  - badanie próbek w trybie kriogenicznym (cryo-TEM)
  - badanie próbek w temperaturze pokojowej (TEM, STEM, dyfrakcja elektronów)
  - obrazowanie 3D w technice TEM i cryo-TEM (akwizycja, rekonstrukcja i wizualizacja)
   
 • Skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM)
  - przygotowanie próbek do badań SEM
  - standardowa analiza morfologii powierzchni lub struktury próbek w trybie wysokiej i niskiej próżni
  - analiza próbek w trybie środowiskowym ESEM
  - analiza zawiesin wodnych techniką wet-STEM
  - analiza składu pierwiastkowego mikroobszarów techniką EDS
  - opracowanie wyników badań SEM i EDS
   
 • Mikroskopii sił atomowych (AFM - MultiMode IIId)
  - przygotowanie próbek do analiz AFM
  - standardowe badania morfologii powierzchni
  - badania morfologii próbek zanurzonych w cieczy
  - badania morfologii próbek w podwyższonej temperaturze (do 60 ᵒC)
  - opracowanie wyników analiz AFM
 
 • Mikroskopii sił atomowych (AFM - Dimension ICON NanoScope IIId)
  - przygotowanie próbek do analiz AFM
  - standardowe badania morfologii powierzchni
  - badania morfologii próbek zanurzonych w cieczy
  - obrazowanie właściwości nanomechanicznych próbek (PF-QNM)
  - mapowanie przewodności elektrycznej próbek (PF-TUNA)
  - opracowanie wyników analiz AFM

 

Zespół Innowacji, Technologii i Analiz (ZITA)

Kierownik Zespołu: prof. dr hab. inż. Marek Kowalczuk
tel. 32 271 60 77 w. 225
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Głównymi zadaniami Zespołu są:

 • Realizowanie polityki Centrum w stosunku do biznesowych podmiotów zewnętrznych określonej przez Dyrekcję CMPW PAN,
 • Prowadzenie działań marketingowych zmierzających do promowania Centrum w zakresie działalności usługowej oraz inicjowanie współpracy z biznesem,
 • Nawiązywanie kontaktów i współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług badawczych CMPW PAN, inicjowanie projektów badawczych w kooperacji z partnerami biznesowymi,
 • Koordynacja procesu prowadzenia usług wykonywanych w CMPW PAN dla podmiotów zewnętrznych.


 

 

 

 


 Więcej

Adres i kontakt

Nasz adres:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Telefon/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


W skrócie

Centrum powstało 1 stycznia 2007 r. w wyniku połączenia Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu i Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach – dwóch placówek Polskiej Akademii Nauk, które od lat prowadziły systematyczne prace nad wytwarzaniem i właściwościami materiałów makrocząsteczkowych - polimerowych i węglowych.

image      BIP CMPW PAN